MATRIX-NEO :: OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ FYZICKÉHO ZBOŽÍ

• Práva a povinnosti prodejce (Trans World Tour s.r.o.)
• Práva a povinnosti zákazníka
1. PRÁVA A POVINNOSTI PRODEJCE

Prodejcem je společnost Trans World Tour s.r.o., Neratov 52, Lázně Bohdaneč, 533 41, IČO: 25282221

a) Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou nejpozději do tří pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet také nejpozději do tří pracovních dnů dne od přijetí platby. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato uvedená lhůta. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodávajícím.

b) Za splnění podmínek uvedených v bodě 2.c) prodejce vrátí částku zaplacenou nakupujícím za vrácené zboží poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně odesláno, a to do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (balné, poštovné, dobírkovné, pilné).

c) Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu Trans World Tour s.r.o., a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost nakupujícího je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.

d) Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží podle bodu 2.b), prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.


2. PRÁVA A POVINNOSTI NAKUPUJÍCÍHO

a) Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží včetně všech poplatků uvedených v závazné objednávce (poštovné, balné, dobírka).

c) Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.
Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné), za splnění následujících podmínek:
- vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, v případě multimediálních a audio nosičů (CD, MC, CD-ROM) nesmí být porušen igelitový přebal.
- nakupující doručí zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce:
Trans World Tour s.r.o.
Ing.Karel Spilko
Neratov 52
533 41, Lázně Bohdaneč
Do zásilky s vráceným zbožím prosím vložte kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky. Kontakt: Ing.Karel Spilko - email: info@matrix-neo.cz

d) Pokud nakupující při objednání zboží zvolí některou z plateb předem na účet prodejce (bankovní převod), zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od její realizace. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.


E-KNIHY - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
SPOLEČNOSTI Trans World Tour s.r.o.

OBSAH:
1. Obecná ustanovení a výklad pojmů
2. Stahování elektronických knih
3. Uzavření smlouvy a platební podmínky
4. Autorská práva
5. Ochrana osobních údajů
6. Závěrečná ustanovení
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. OBECNÁ USTANOVENÍ A VÝKLAD POJMŮ
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Trans World Tour s.r.o. sídlem Lázně Bohdaneč,Neratov 52, 533 41 (dále jen „poskytovatel služby“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi poskytovatelem služby a uživatelem související s poskytováním a využíváním níže popsané služby. 
2. Uživatelem níže popsané služby může být jen právnická nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům. 
3. Službou se rozumí úplatné zpřístupnění obsahu tzv. „elektronické knihy“ poskytovatelem služby koncovým uživatelům pro jejich osobní potřebu prostřednictvím internetu, případně jinou elektronickou cestou a poskytnutí práv a služeb s tím souvisejících v rozsahu těchto VOP.
4. Elektronickou knihou (dále jen „e-book“) se rozumí označení digitálního souboru se specifickým obsahem v některém z řady speciálních formátů odpovídajících podmínkám softwarového produktu nebo přímo hardwarového čtecího zařízení. Obsahem digitálního souboru nemusí být pouze kniha, ale může jím být i audiokniha, časopis, noviny, návod, příručka, atd. 

II. STAHOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH KNIH
1. Stažením elektronické knihy se rozumí úplatné zhotovení rozmnoženiny díla v elektronické podobě.
2. Uživatel bere na vědomí, že pro čtení knih je podmíněno existencí konkrétního software a hardware. Poskytovatel služby není odpovědný za nemožnost stažení díla způsobené nedostatečným technickým a softwarovým vybavením uživatele k jeho stažení.
3. Uživatel bere na vědomí a zavazuje se respektovat skutečnost, že e-knihy nabízené poskytovatelem služby jsou v pdf formátu. Jakýkoliv zásah či pouhý pokus o zásah do uvedených či obdobných způsobů ochrany je považován v souladu s platnými právními předpisy za porušení zákona ze strany uživatele a poskytovatel služby užije veškerých dostupných právních prostředků k vyvození důsledků z takového jednání.
4. Uživatel je oprávněn při využívání služeb poskytovatele postupovat pouze smluveným způsobem, a to zejména tak, aby nedocházelo k zásahům do programového vybavení poskytovatele služeb, aby nebylo zasahováno do práv ostatních uživatelů, jakož i do práv duševního vlastnictví vztahujících se k webu. Nedovoleným jednáním ze strany uživatele je zejména užívání postupů, mechanismů či programů, které by mohly ovlivnit existenci a fungování webu poskytovatele služby. 
5. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby nenese žádnou odpovědnost za provoz veřejné datové sítě ani stav jeho programového či hardwarového vybavení.

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Smluvní strany berou na vědomí, že k uzavření smlouvy, na základě které poskytovatel služby poskytne za smluvených podmínek včetně podmínek uvedených v těchto VOP uživateli v článku I specifikovanou službu, dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena za stažení objednané e-knihy na účet poskytovatele služby. Uživatel je oprávněn stáhnout e-knihu až po připsání ceny na účet poskytovatele služby.
2. Uživatel zaplatí cenu za objednanou e-knihu na účet poskytovatele služby nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byla objednávka doručena poskytovateli služby. V případě, že nebude v uvedené lhůtě připsána částka na účet poskytovatele služby, objednávka bude poskytovatelem služby považována za zrušenou, s čímž uživatel výslovně souhlasí.
3. Výše ceny včetně DPH vztahující se k jednotlivým e-knihám je uvedena vždy u každého díla.

IV. AUTORSKÁ PRÁVA
1. Uživatel bere na vědomí, že e-knihy nabízené na webu poskytovatele služby jsou díla ve smyslu autorského zákona a jako taková podléhají ochraně tohoto zákona. Uživatel zejména není oprávněn užívat knihu jinak než pro svoji osobní potřebu, tj. nesmí zejména e-knihu dále rozšiřovat, prodávat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti či jakkoliv poskytovat třetím osobám, není-li v licenci uvedeno jinak. 
2. Uživatel dále bere na vědomí, že při jakémkoliv užívání webu jakož i stahovaných děl je povinen respektovat a dodržovat platné právní předpisy, zejména pak autorský zákon a je povinen vyvarovat se jakýchkoliv zásahů do autorských práv a práv duševního vlastnictví.
3. Uživatel bere na vědomí, že za porušení autorských práv či jiných práv chráněných zákonem může být postižen dle platných právních předpisů.

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Uživatel bere na vědomí, že akceptací těchto obchodních podmínek vyjadřuje zároveň souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
2. Uživatel souhlasí s tím, aby poskytovatel služby zpracovával osobní údaje sám, případně pověřil zpracováním třetí osobu – zpracovatele.
3. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi poskytovatelem služby a uživatelem.
4. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu Trans World Tour s.r.o., a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost nakupujícího je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Vztahy mezi poskytovatelem služby a uživatelem se řídí právními předpisy České republiky a případné spory bude rozhodovat příslušný soud.
2. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby je oprávněn VOP měnit, a to zejména s ohledem na vývoj na trhu s e-knihami a s ním souvisejícím vývojem používaných technologií.